Privacyvoorwaarden

PRIVACY STATEMENT DE SCHUILPLAATS

Dit is het Privacy Statement van De Schuilplaats. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt De Schuilplaats uw persoonsgegevens.

De Schuilplaats acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij De Schuilplaats veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft De Schuilplaats een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld lid bent en staat geregistreerd in ons Ledenadministratie systeem, een (online) formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met De Schuilplaats worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Schuilplaats van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt De Schuilplaats persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer gemeenteleden en gasten die onze kerkdiensten bezoeken. Maar ook mensen die deel nemen aan onze kerkelijke activiteiten zoals bijv. een cursus of bijzondere diensten. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten (waaronder huurders) en leveranciers van De Schuilplaats.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is De Schuilplaats, gevestigd aan
de Otteloseweg 18-A 6718 ZM Ede. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt De Schuilplaats uw persoonsgegevens?
De Schuilplaats mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en om je te informeren over gemeente gerelateerde activiteiten en gebeurtenissen.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
  • In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid en gast is. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten. 
  • Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Hoe gaat De Schuilplaats met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft De Schuilplaats een beleidsdocument Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Kijk op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie.

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft De Schuilplaats passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen De Schuilplaats niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van De Schuilplaats is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door De Schuilplaats zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
De Schuilplaats bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.  
De Schuilplaats kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend De Schuilplaats haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
De Schuilplaats zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met De Schuilplaats
Veel contacten tussen u en De Schuilplaats verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben leden via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.schuilplaats.net contact met De Schuilplaats. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van De Schuilplaats. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door De Schuilplaats worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat doen we met uw gegevens?
De Schuilplaats biedt de mogelijkheid via een online formulier aan te melden. Deze bewaart De Schuilplaats in de cloud. Dit geldt ook voor andere zaken zoals het inschrijven voor activiteiten of het digitaal aanvragen van hulp, zorg en/of ondersteuning, huren van een ruimte of het aanmelden voor vrijwilligerswerk.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer De Schuilplaats persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
De Schuilplaats verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Maakt u gebruik van de diensten van De Schuilplaats en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Neem dan contact op met onze secretariaat. Bijv. via de mail
secretariaat@schuilplaats.net en vraag zo specifiek mogelijk welk informatie u graag wilt ontvangen.

Bent u lid of gast van de schuilplaats? Dan kunt u uw gegevens inzien en wijzigen door naar www.schuilplaats.net/leden/ te gaan en in te loggen met de door ons verzonden inloggegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Evangelische Gemeente "De Schuilplaats" gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Over dit privacy statement
De Schuilplaats kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 3 februari 2020. De meest recente versie vindt u altijd op deze website
www.schuilplaats.net. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar secretariaat@schuilplaats.net.