Preventie- en integriteitsbeleid

De gemeente de Schuilplaats hoort een veilige plek te zijn voor jong en oud. Als kerkelijke gemeente doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen.
Op deze pagina kunt u meer lezen over de manier waarop de Schuilplaats deze veiligheid waarborgt.

VOG:

Elke vrijwilliger die werkt met mensen (o.a. pastoraat, jeugd- en kinderwerk) binnen de Schuilplaats, is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen.
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet bij ons aan de slag.

Gedragsregels:

De Schuilplaats heeft (algemene) gedragsregels opgesteld die door alle vrijwilligers moeten worden nageleefd. Elke vrijwilliger heeft deze doorgenomen en ondertekend. Zie bijlage 1: ‘Gedragsregels algemeen, Schuilplaats Ede.

Uitgebreidere gedragsregels betreffen:

  1. De gedragsregels voor kinderwerkers, deze staan beschreven in bijlage 2: ‘Gedragsregels kinderwerkers Schuilplaats Ede’.
  2. De gedragsregels voor pastorale werkers staan beschreven in bijlage 3:‘Gedragsregels voor leidinggevenden Schuilplaats Ede’.

Aannamebeleid:

Om de geschiktheid van een vrijwilliger goed in te kunnen schatten wordt deze in de beginfase middels een introductiegesprek gescreend. Daarna volgt een proefperiode van een half jaar met daarin een tweede gesprek met behulp van een checklist (zie bijlage 4:  In veilige handen’) om zo het proces te kunnen bewaken. De checklist wordt ieder jaar herhaald met de pastorale werkers en de kinder- en jeugdwerkers. Verder vragen we de vrijwilliger toestemming om zo mogelijk referenties in te winnen.

Vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ieder in de gemeente die misbruik wil melden, zorg wil delen, of signalen bespreekbaar wil maken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en helpt bij eventuele vervolgstappen. 

Protocol grensoverschrijdend gedrag:

De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag. De Schuilplaats wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol in haar handelen en in haar beleid wil de Schuilplaats grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken. In dit protocol staat beschreven welke afspraken er binnen de Schuilplaats speciaal zijn gemaakt en hoe gehandeld moet worden als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld.

Dit protocol is mede gebaseerd op de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Zie bijlage 5: ‘Protocol grensoverschrijdend gedrag’.

In geval van lacunes in dit protocol beslist het leidersteam van de Schuilplaats.

Documenten:

Bijlage 1: Gedragsregels algemeen

Bijlage 2:Gedragsregels Kinderwerkers

Bijlage 3: Gedragsregels voor leidinggevenden

Bijlage 4 is op aanvraag verkrijgbaar

Bijlage 5: Protocol grensoverschrijdend gedrag