Alpha weekend

28 tot 29 oktober
00:00 tot 00:00

Alpha weekend

28 tot 29 oktober
00:00 tot 00:00

Alpha weekend

Les 8 - Wie is de Heilige Geest?

Les 9 - Wat doet de Heilige Geest?

Les 10 - Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?

Les 11 - Hoe nu verder?