ANBI de Schuilplaats

Juridisch gezien is Evangelische Gemeente De Schuilplaats een kerkgenootschap die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘Evangelische gemeente de Schuilplaats.’ De Schuilplaats beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Contactgegevens

Evangelische Gemeente de Schuilplaats
Otterloseweg 18A
6718 ZM EDE
Tel. (0318) 65 00 54
Email: secretariaat@schuilplaats.net
Fiscaal nummer: 8095.68.640

Doelstelling van De Schuilplaats

De Evangelische Gemeente De Schuilplaats is een kerkgenootschap, die zich tot doel stelt de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad en tracht dit doel te bereiken door:

  • het houden van samenkomsten
  • het organiseren van huiskringen
  • het geven van onderwijs
  • het verlenen van pastorale en diaconale zorg
  • het ondersteunen van werkers voor zending en evangelisatie
  • het verstrekken van opbouwende lectuur
  • het verhuren van ruimten voor conferenties, gospelconcerten, e.d.
  • het verhuren van kantoorruimten aan instellingen met publiekelijke functie

Organisatiestructuur

De Schuilplaats heeft een bestuur, daarnaast een leidersteam voor de (dagelijkse) geestelijke leiding van de kerk. Er is een staf van vier betaalde medewerkers en een grote groep van vaste vrijwilligers binnen de kerk. Twee van de stafmedewerkers maken deel uit van het bestuur.

Beloningsbeleid

Het bestuur van De Schuilplaats wordt gevormd door twee leden die deel uitmaken van het leidersteam van de gemeente en drie gemeenteleden. De drie gemeenteleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. De werkelijk gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuursfunctie worden vergoed.
De Schuilplaats heeft vier medewerkers (1,8 fte) in loondienst (situatie per 1 januari 2018).
Voor de jaarlijkse indexering van de salarissen volgt De Schuilplaats het prijsindexcijfer van het CBS.

Verslag van de activiteiten

De gemeente organiseert zondagse samenkomsten waarvan enkele diensten in de vorm van een festivalkerk. Daarnaast worden kleine (huisgroepen) georganiseerd. En worden diverse vormen van onderwijs gegeven. En wordt pastorale en diaconale zorg verleend aan gemeenteleden.

Financiële verantwoording

INKOMSTEN EN UITGAVEN IN HET JAAR 2018 EN BEGROTING 2019

      2018 2019
      Realisatie Begroting
BATEN          
Bijdragen en collectes     €431.939    407.000
Overige inkomsten, verhuur e.d.     €135.768    €110.010
TOTAAL AAN BATEN     €567.707    517.010
LASTEN          
Personeelskosten     €130.720    €147.500
Afschrijvingen     €91.387    €92.000
Huisvestingskosten (hypotheek, verzekeringen, e.d.)     €150.786    147.000
Zending, evangelisatie, diaconie, kinder- en jeugdwerk     €36.468    49.800
Overige kosten (inkoop boeken, e.d.)     €41.776    44.500
BTW     €21.751    20.000
TOTAAL AAN LASTEN     €472.888    500.800
           
BATIG SALDO     €94.819   €16.210
           

Toelichting

De baten bestaan voor het merendeel uit vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en collectes tijdens de zondagsdiensten. Overige inkomsten betreffen inkomsten uit verhuur van kantoorruimten aan instellingen met publiekelijke functie. Daarnaast worden ruimtes incidenteel verhuurd voor conferenties etc. Ook draagt de eigen boekenkiosk bij aan de inkomsten van De Schuilplaats.

In 2018 is eenmalig € 30.000,- gedoneerd door de leden van de Schuilplaats om 100 zonnepanelen op het gebouw te kunnen plaatsen.

De voorgenomen bestedingen zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren waarbij het de wens is van bestuur en leidersteam om de betaalde staf uit te breiden. En ook om de diverse taakgebieden meer mogelijkheden en middelen ter beschikking te stellen.