ANBI de Schuilplaats

Juridisch gezien is de Schuilplaats een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘Evangelische gemeente de Schuilplaats.’ De Schuilplaats beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij.

Contactgegevens

Evangelische Gemeente de Schuilplaats

Otterloseweg 18A

6718 ZM EDE

Fiscaal nummer: 8095.68.640

Visie

De Evangelische Gemeente De Schuilplaats is een kerkgenootschap, dat de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God aanvaardt en bij het functioneren de Bijbel dus ook als grondslag en norm hanteert.

De gemeente stelt zich tot doel de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad en tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van samenkomsten
 • het organiseren van huiskringen
 • het geven van onderwijs
 • het verlenen van pastorale en diaconale zorg
 • het ondersteunen van werkers voor zending en evangelisatie
 • het verstrekken van opbouwende lectuur
 • het verhuren van ruimten voor conferenties, gospelconcerten, e.d.
 • het verhuren van kantoorruimten aan instellingen met publiekelijke functie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, maar op dit moment is er een vacature.

Het bestuur is momenteel samengesteld uit:

 • A. de Goede (voorzitter van het bestuur en tevens voorganger)
 • J.H. Stegeman (secretaris)
 • P. De Jong (penningmeester)
 • T. Van Es
 • R. van den Heuvel

Werknemers

Er zijn drie medewerkers, die op arbeidscontract volledig of in deeltijd worden beloond.

Betrokkenheid

De activiteiten – zoals genoemd onder het kopje doel – vinden voortdurend plaats en er zijn plannen om vooral in het kader van onderwijs e.e.a. uit te breiden. En dit niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor mensen van buiten de gemeente. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld huwelijksbegeleiding, taalstudies (bijv. voor vluchtelingen) e.d.

Financiële verantwoording

      2015 2016
BATEN          
Bijdragen en collectes     409.055    447.780
Overige inkomsten, verhuur e.d.     99.540    113.141
TOTAAL AAN BATEN     508.595    560.921
LASTEN          
Personeelskosten     126.774    128.724
Huisvestingskosten (hypotheek, verzekeringen, e.d.)     240.254    233.918
Zending, evangelisatie, diaconie, e.d.     34.544    24.345
Overige kosten (jeugdwerk, inkoop boeken, e.d.)     63.432    60.854
BTW     27.503    30.000
TOTAAL AAN LASTEN     492.508    477.841
           
BATIG SALDO     16.087   83.080