ANBI de Schuilplaats

Juridisch gezien is de Schuilplaats een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘Evangelische gemeente de Schuilplaats.’ De Schuilplaats beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij.

Contactgegevens

Evangelische Gemeente de Schuilplaats

Otterloseweg 18A

6718 ZM EDE

Fiscaal nummer: 8095.68.640

Visie

De Evangelische Gemeente De Schuilplaats is een kerkgenootschap, dat de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God aanvaardt en bij het functioneren de Bijbel dus ook als grondslag en norm hanteert.

De gemeente stelt zich tot doel de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad en tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van samenkomsten
 • het organiseren van huiskringen
 • het geven van onderwijs
 • het verlenen van pastorale en diaconale zorg
 • het ondersteunen van werkers voor zending en evangelisatie
 • het verstrekken van opbouwende lectuur
 • het verhuren van ruimten voor conferenties, gospelconcerten, e.d.
 • het verhuren van kantoorruimten aan instellingen met publiekelijke functie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, maar op dit moment is er een vacature.

Het bestuur is momenteel samengesteld uit:

 • A. de Goede (voorzitter van het bestuur en tevens voorganger)
 • J.H. Stegeman (secretaris)
 • P. De Jong (penningmeester)
 • T. Van Es
 • R. van den Heuvel

Werknemers

Er zijn drie medewerkers, die op arbeidscontract volledig of in deeltijd worden beloond.

Betrokkenheid

De activiteiten – zoals genoemd onder het kopje doel – vinden voortdurend plaats en er zijn plannen om vooral in het kader van onderwijs e.e.a. uit te breiden. En dit niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor mensen van buiten de gemeente. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld huwelijksbegeleiding, taalstudies (bijv. voor vluchtelingen) e.d.

Financiële verantwoording

      2016 2017
BATEN          
Bijdragen en collectes     €447.780    412.330
Overige inkomsten, verhuur e.d.     €113.141    114.958
TOTAAL AAN BATEN     €560.921    527.288
LASTEN          
Personeelskosten     €128.724    €129.252
Huisvestingskosten (hypotheek, verzekeringen, e.d.)     €233.918    217.669
Zending, evangelisatie, diaconie, e.d.     €24.345    34.677
Overige kosten (jeugdwerk, inkoop boeken, e.d.)     €60.854    43.970
BTW     €30.000    29.645
TOTAAL AAN LASTEN     €477.841    455.213
           
BATIG SALDO     €83.080   €72.075